Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Управлінням державної реєстрації Головного Територіального управління юстиції у Одеській
області
Реєстраційний номер справи:
1_558_000447_96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних Зборів уповноважених представників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА»
Протокол № 28 від «17» січня 2018р.

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА»

(нова редакція)
22491665

м. Южний
2018 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА» (далі – Товариство) є добровільним, незалежним, неприбутковим громадським об’єднанням фізичних осіб громадян України для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом. Статут Товариства є правовим документом, що регулює його діяльність.
1.2 Повне найменування українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА».
Скорочене найменування українською мовою:
ГО СТ «ДЕЛЬТА».
1.3 Товариство створене на підставі Рішення Загальних зборів членів садівничого товариства «Дельта» при Одеському припортовому заводі 16 січня 1989 року, згідно із Законом України «Про об’єднання громадян» та державним актом на право користування землею, виданим виконавчим комітетом Комінтернівської районної Ради депутатів Одеської області 21 квітня 1988 року.
1.4 У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими та нормативними актами України, а також цим Статутом.
1.5 Товариство здійснює свою діяльність у співпраці з адміністрацією та профспілковим комітетом Одеського припортового заводу.
1.6 Товариство діє на принципах, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості та відкритості.
1.7 Місцезнаходження Товариства: 65481, Україна, Одеська область, місто Южне, вулиця Заводська, 3.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

2.1 Товариство за організаційно-правовою формою є громадською організацією.
2.2 Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації.
2.3 Товариство користується рівними правами і несе обов’язки, пов’язані з його діяльністю. Має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку, може мати кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори.
2.4 Товариство має право набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, адміністративному та третейському суді.
2.5 Товариство є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для наступного розподілу між його членами.
2.6 Товариство може здійснювати необхідну некомерційну господарську та підприємницьку діяльність для забезпечення власних потреб.

3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Основною метою діяльності Товариства є задоволення та захист законних суспільних, економічних та інших інтересів його учасників для належного утримання та цільового використання земельних ділянок членів товариства та майна загального користування, своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів та податків, передбачених законодавством та статутними документами.
3.2 Товариство створює його членам умови для належного користування і утримування земельних ділянок та майна загального користування, сприяє в отриманні членами садівничого товариства комунальних послуг (водопостачання та електропостачання, постачання газу, вивіз сміття), послуг з охорони, організації відпочинку та інших потреб.
3.3 Товариство здійснює діяльність, метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників товариства.
3.4 Напрямки (цілі) діяльності Товариства:
3.4.1 Сприяння в організації та спільному управлінні і забезпечення експлуатації майна Товариства, володіння, користування і, у встановлених законодавством межах, розпорядження спільним майном в Товаристві.
3.4.2 Сприяння в організації та здійснені діяльності по реконструкції, утриманню, ремонту, експлуатації майна Товариства.
3.4.3 Сприяння членам Товариства забезпечення ними належного технічного, протипожежного, екологічного і санітарного стану садових земельних ділянок.
3.4.4 Сприяння для створення умов та правил для належного користування і утримання майна загального користування.
3.4.5 Сприяння членам Товариства дотримання ними вимог законодавства щодо цільового використання їх земельних ділянок, дотримання будівельних, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог діючого законодавства.
3.4.6 Сприяння та створення умов для захисту прав та інтересів членів Товариства; виконання Правил внутрішнього розпорядку Товариства.
3.5 Товариство має право:
3.5.1 Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
3.5.2 Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
3.5.3 Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
3.5.4 Проводити мирні зібрання.
3.5.5 Здійснювати інші права, не заборонені законом.
3.5.6 Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
3.5.7 Застосовувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.
3.5.8 Проваджувати практичне здійснення програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного, культурного та духовного становища Товариства.
3.5.9 Проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Товариства, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації.
3.5.10 Самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Товариства.
3.5.11 Може залучати до роботи в Товаристві за трудовим договором або договором підряду громадян.
3.5.12 Створювати органи управління та визначати умови їх діяльності.
3.5.13 Приймати рішення щодо надходження та витрати коштів Товариства.
3.5.14 Визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту майна загального користування Товариства.
3.5.15 Встановлювати розміри внесків членів Товариства.
3.5.16 Виключати зі свого складу членів Товариства, які не виконують свої обов’язки, та грубо порушують вимоги Статуту і правила внутрішнього розпорядку.
3.5.17 Приймати рішення про тимчасове чи повне припинення члену Товариства водопостачання, енергопостачання у разі заборгованості з їх оплати, або не оплати членських внесків.
3.5.18 Стягувати в судовому порядку з членів Товариства заборгованості по сплаті внесків та інших обов’язкових платежів.
3.5.19 Співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування.
3.5.20 Товариство зобов’язане вести облік своїх членів та видати кожному з них членську книжку.
3.5.21 У разі невиконання членом Товариства вимог Статуту, рішень Правління або Загальних зборів уповноважених представників, несплати вступних, членських та цільових внесків в розмірах та в терміни, які визначаються Загальними зборами уповноважених представників, Правління має повноваження відключити ділянку від електромережі, водопостачання, до усунення порушень. Якщо порушення i в цей термін не буде усунуто, то питання виноситься на Загальні збори уповноважених представників для прийняття остаточного рішення щодо виключення порушника із членів Товариства.
3.5.22 Здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ТОВАРИСТВІ

4.1 Вступ до Товариства.
4.1.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18-ти років, зобов’язуються сплачувати внески, передбачені Статутом Товариства, виконувати Статут, брати участь у здійсненні цілей та завдань Товариства, дають згоду на обробку персональних даних відповідно до статутних завдань і законодавства, а також мають земельну ділянку в межах Товариства.
4.1.2. Прийом в члени Товариства проводиться Правлінням за письмовою заявою особи, що вступає у члени Товариства, у разі подання необхідної документації, що підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, згідно з діючим законодавством, та сплати вступних, членських та цільових внесків.
4.1.3. Рішення про прийняття особи в члени Товариства записується в протокол засідання Правління.
4.1.4. Голова Правління видає члену Товариства членську книжку, до якої вносяться дані про переоформлення (виділення, перерозподіл) його земельної ділянки, а також про сплату вступних, членських, цільових внесків та інші необхідні відомості. Членська книжка видається протягом 5 робочих днів з моменту засідання Правління.
4.1.5. Відповідальність за збереження бази даних членів Товариства несе Правління та інші особи, які визначаються Правлінням, та мають доступ до вказаної бази даних.
4.2 Порядок припинення членства в Товаристві.
4.2.1. Припинення членства в Товаристві відбувається на підставі:
4.2.1.1. Письмової заяви члена Товариства про добровільний вихід з членів Товариства, поданого до Правління Товариства.
4.2.1.2. Втрати права користування або права власності на земельну ділянку згідно з діючим законодавством.
4.2.2. Правління приймає рішення про виключення з членів Товариства з попереднім повідомленням члена Товариства про місце, дату і годину проведення засідання Правління Товариства. Неявка члена Товариства на засідання Правління Товариства без поважних причин не зупиняє обговорення і вирішення питання про його виключення.
4.2.3. Правління приймає рішення про виключення члена Товариства у випадку:
4.2.3.1. Неодноразового порушення вимог Статуту.
4.2.3.2. Вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Товариства.
4.2.3.3. Вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Товариству.
4.2.3.4. Систематичного порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Товариства, невиконання рішень Загальних зборів уповноважених представників Товариства.
4.2.3.5. Несплати будь-яких внесків у порядку, визначеному Загальними зборами уповноважених представників Товариства.
4.2.3.6. Нераціонального використання земельної ділянки або її використання не за призначенням.
4.2.3.7. Крадіжки власності Товариства, власності членів Товариства.
4.2.3.8. Особі, яка була виключена з членів Товариства, не повертаються вступні, членські та цільові внески.
4.2.4. При виключенні з членів Товариства вибулий учасник втрачає право на користування суспільним майном Товариства та його інфраструктурою.
4.2.5. Член товариства, який вибуває, повинен повністю виконати перед Товариством взяті на себе зобов’язання. В іншому випадку, Товариство має право звернутися до суду з вимогою примусового виконання членом, що вибуває, своїх зобов’язань перед Товариством.
4.2.6. Член товариства, який вибуває або якого було виключено, зобов’язаний у триденний термін повернути членську книжку садовода до Правління Товариства.
4.2.7. У разі незгоди з рішенням засідання Правління Товариства щодо членських відносин в Товаристві, спір вирішується в судовому порядку.
4.2.8. У випадку припинення членства в Товаристві за станом здоров’я, або з інших поважних причин та у випадку смерті члена Товариства – користувача земельної ділянки, переважне право на вступ до Товариства надається одному з членів родини – спадкоємцю першої черги, який спільно із вибулим користувався земельною ділянкою та брав участь у її освоєнні.
4.2.9. У разі припинення членства особи, яка мала в користуванні земельну ділянку, одержану на підставі законодавства, і не здійснила її приватизацію, така ділянка за рішення Правління може бути передана іншому члену садівничого товариства або іншій особі при узгодженні з адміністрацією і профспілковим комітетом заводу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ТОВАРИСТВА

Права та обов’язки членів Товариства реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
5.1 Член Товариства має право:
5.1.1 Брати участь в статутній діяльності та заходах Товариства.
5.1.2 Брати участь в Загальних зборах і бути обраним до керівних органів Товариства.
5.1.3 Вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів Товариства.
5.1.4 Отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Товариства.
5.1.5 Рівного права голосу під час прийняття рішень (один член Товариства – один голос).
5.1.6 Добровільно, за письмовою заявою припиняти членство в Товаристві.
5.1.7 Приватизувати свою земельну ділянку у порядку, передбаченому діючим законодавством України.
5.1.8 Продати, подарувати, передати в термінове користування, оренду, обміняти, а також добровільно відмовитись від земельної ділянки.
5.1.9 За членом Товариства залишається право користування виділеною йому земельною ділянкою у випадку його тимчасової відсутності, коли у встановленому чинним житловим законодавством України порядку бронюється або зберігається за відсутнім житлове приміщення. При цьому інша особа, рекомендована відсутнім членом Товариства, може користуватися садівничою ділянкою з дозволу Правління при дотриманні цією особою вимог Статуту.
5.2 Член Товариства зобов’язаний:
5.2.1 Виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Товариства.
5.2.2 Сприяти виконанню статутних завдань Товариства.
5.2.3 Пропагувати мету та напрямки (цілі) діяльності Товариства та його статутні завдання.
5.2.4 Виконувати вимоги керівних органів Товариства щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
5.2.5 Дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Товариства, не допускати вчинення дій, що порушують нормальні умови праці та відпочинку інши членів Товариства.
5.2.6 Дотримуватись правил добросусідства.
5.2.7 Відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, заподіяні майну інших членів Товариства та майну Товариства.
5.2.8 Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення – ведення садівництва.
5.2.9 Не використовувати земельну ділянку для здійснення будь-якої комерційної підприємницької діяльності.
5.2.10 Раціонально та ефективно використовувати землю, підвищувати її родючисть, не допускати погіршення екологічного стану, своєчасно проводити заходи по знищенню бур’янів та шкідників.
5.2.11 Вчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески в розмірах, встановлених Загальним зборами уповноважених представників, незалежно від того, якими об’єктами інфраструктури він користується.
5.2.12 Брати участь у роботах, які виконуються колективно за рішенням Зборів уповноважених представників або за рішенням Правління.
5.2.13 Своєчасно сплачувати вступні, членські та цільові внески, здійснювати відшкодування витрат на споживану електроенергію та воду в розмірах та в терміни, які визначаються Зборами уповноважених представників Товариства або Правління.
5.2.14 Заборгованість по членським внескам за минулі роки з 1 січня поточного року сплачується в розмірах поточного року за кожен рік прострочення та в порядку календарної черговості виникнення цієї заборгованості.
5.2.15 Сплачувати членські внески щорічно з розрахунку за кожну 0,01 га у розмірах, встановлених Зборами уповноважених представників Товариства.
5.2.16 Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, зобов’язана в місячний термін повідомити про це Товариство з наданням:
– свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
– прізвище, ім’я, по батькові нового власника;
– місце проживання нового власника та його поштова адреса, номер телефону;
– пенсійне (пільгове) посвідчення (при наявності).
5.2.17 У 7-ми денний термін повідомити Правління в разі зміни номера телефону, місця проживання або прізвища.
5.2.18 Прийняті у члени Товариства замість вибулого чи виключеного члена Товариства, його спадкоємці чи особи, що у відповідності до законодавства набули права власності на земельну ділянку, звільняються від сплати цільових внесків, якщо вони були раніше сплачені вибулим членом Товариства. У разі наявності заборгованості з особи, яка вступає в члени садівничого товариства та переоформлює земельну ділянку, стягуються прострочені платежі попереднього власника.

6. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА, КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Керівними органами Товариства є:
6.1.1 Вищий орган – Загальні збори уповноважених представників, які складаються безпосередньо із членів Товариства.
6.1.2 Постійний виконавчий орган – Правління, яке очолює керівник Товариства – Голова Правління і, який є Головою Товариства.
6.1.3 Засідання керівних органів Товариства (Загальних зборів уповноважених представників, Правління Товариства) можуть проводитись за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій, які дозволяють провести ідентифікацію члена Товариства.
6.1.4 Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Товариства та повідомляє про прийняте рішення членів Товариства не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів уповноважених представників, Правління Товариства) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів Товариства оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбулось за допомогою інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
6.2 Загальні збори уповноважених представників.
6.2.1 Загальні збори уповноважених представників Товариства можуть бути черговими або позачерговими.
6.2.2 Чергові Загальні збори уповноважених представників Товариства скликаються та організовуються Правлінням Товариства у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
6.2.3 Про дату, місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів уповноважених представників Товариства, члени Товариства повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 15 днів до визначеного строку їх проведення шляхом, визначеним Правлінням Товариства.
6.2.4 У такому ж порядку скликаються позачергові Загальні збори уповноважених представників Товариства.
6.2.5 Позачергові Загальні збори уповноважених представників Товариства скликаються на вимогу:
 Голови Правління;
 Правління Товариства;
 Ревізійної комісії;
 Не менше третини членів Товариства;
6.2.6 Позачергові Загальні збори уповноважених представників Товариства повинні бути скликані протягом 30 днів з дня прийняття рішення.
6.2.7 Рішення Загальних зборів уповноважених представників Товариства приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.
6.2.8 Будь-який член Товариства має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів уповноважених представників не пізніше, як за 5 днів до дати проведення. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства.
6.2.9 Проведення Загальних зборів уповноважених представників оформляється протоколом, який підписується Головою зборів та секретарем зборів. Протокол Загальних зборів уповноважених представників виготовляється на протязі 5 (п’яти) днів з моменту проведення Загальних зборів уповноважених представників.
6.2.10 В протоколі в обов’язковому порядку відображається: дата та місце
проведення, Голова та секретар зборів, порядок денний, дані щодо обговорення порядку денного із зазначенням кількості голосів, які проголосували «за», «проти», «утримались».
6.2.11 Голова та секретар Загальних зборів уповноважених представників Товариства обирається простою більшістю голосів із числа присутніх на Загальних зборах уповноважених представників.
6.2.12 Уповноважені представники обираються з числа старших по вулицям та інших членів Товариства і не можуть передавати здійснення своїх повноважень іншим особам.
6.2.13 Уповноважені представники визначаються Правлінням Товариства і не можуть представляти на Загальних зборах уповноважених представників інтереси більше ніж 10 членів Товариства;
6.2.14 Права уповноваженого представника:
6.2.15 представляє інтереси членів Товариства на Загальних зборах уповноважених представників, голосує на Загальних зборах уповноважених представників від імені членів Товариства;
6.2.16 вносить пропозиції до порядку денного від імені членів Товариства, які його уповноважили;
6.2.17 має право вчиняти всі інші дії, та користується правами наданими членам Товариства, цим Статутом та законодавством України.
6.2.18 Голова Товариства, члени Правління, члени Ревізійної комісії до складу уповноважених входять без обрання.
6.2.19 Загальні 3бори уповноважених представників можуть розглядати усі питання діяльності Товариства та взаємовідносин членів Товариства між собою i Товариством, зокрема:
 Приймають Статут або нову редакцію Статуту Товариства, вносять до нього зміни та доповнення;
 Приймають рішення про визначення уповноваженої особи, яка має право підписувати нову редакцію Статуту, зміни та доповнення до Статуту;
 Обирають членів Правління, Голову Правління Товариства та Ревізійну комісію;
 Приймають Правила внутрішнього розпорядку Товариства;
 Встановлюють розміри вступного, членського та цільових внесків;
 Затверджують Положення про порядок оплати внесків і обов’язкових платежів та витрат коштів Товариства;
 Затверджують прибутково-видатковий кошторис;
 Заслуховують звіти Правління та ревізійної комісії про їх діяльність;
 Достроково відкликають членів Правління та Ревізійної комісії;
 Вирішують питання про припинення діяльності Товариства.
6.2.20 Загальні збори уповноважених представників правомірні за наявністю на них не менш ніж 3/4 призначених уповноважених представників Товариства;
6.2.21 Вибори складу Правління (в кількості не менше 9 осіб) та Ревізійної комісії товариства (в кількості не менше 3 осіб) за рішенням Загальних зборів уповноважених представників проводяться відкритим чи таємним голосуванням. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосували більше половини учасників зборів.
Підрахунок голосів проводить рахункова комісія обрана Загальними зборами уповноважених представників.
6.2.22 Загальні збори уповноважених представників можуть проводитися із застосуванням електронних засобів зв’язку, шляхом проведення онлайн відео – конференцій.

6.3 Правління Товариства:
6.3.1 Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, утворюється загальними зборами уповноважених представників Товариства в кількості не менше 9 осіб з числа членів Товариства строком на 4 роки та підзвітне в своїй роботі Зборам уповноважених представників.
6.3.2 Обирає із свого складу заступника Голови Правління, який виконує функції секретаря засідань Правління.
6.3.3 Скликає та організує проведення Загальних зборів уповноважених представників Товариства. Виносить на розгляд Загальних зборів уповноважених представників питання, які відносяться до їх компетенції.
6.3.4 Складає річні прибутково-видаткові кошториси, подає їх на затвердження Загальних зборів уповноважених представників Товариства i щорічно звітує перед Загальними зборами уповноважених представників про виконані роботи.
6.3.5 Встановлює порядок сплати вступних, членських та цільових внесків, порядок відшкодування витрат Товариства.
6.3.6 Затверджує штатний розклад Товариства, вносить зміни до штатного розкладу.
6.3.7 Веде облік майна i коштів Товариства, розпоряджається ними в межах прибутково-видаткового кошторису. В разі потреби може перерозподіляти кошти між статтями кошторису без шкоди для виконання планових робіт.
6.3.8 Організовує роботи на землях загального користування по проведенню агротехнічних заходів, знищенню бур’янів, шкідників i хвороб плодово-ягідних насаджень, купівлю i привезення органічних i мінеральних добрив, отрутохімікатів, саджанців, господарського інвентарю, будівельних матеріалів та інше.
6.3.9 Організовує роботи з електрифікації, водопостачання, водовідведення, будівництву i ремонту огорожі території товариства, споруд i доріг загального користування.
6.3.10 Згідно з проектом забудови території колективного саду, вирішує питання будівництва за типовими проектами колективних зупинок, інших будівель і споруд загального користування.
6.3.11 Організовує охорону майна Товариства;
6.3.12 Приймає заходи для усунення недоліків, виявлених ревізійною комісією.
6.3.13 Розглядає зауваження, пропозиції, заяви i скарги членів i робітників Товариства i приймає належні міри.
6.3.14 Проводить серед членів Товариства та членів їх родин роз’яснювальну роботу з необхідності дотримання ними чинного законодавства України про охорону довкілля, культурно-масову роботу.
6.3.15 Розглядає питання та приймає рішення по виключенню з членів Товариства
6.3.16 Правління Товариства здійснює контроль:
 За виконанням членами Товариства Статуту, рішень Загальних зборів уповноважених представників та Правління, а також Правил внутрішнього розпорядку Товариства.
 За своєчасним проведенням робіт щодо упорядкування території, використанням земельних ділянок за цільовим та раціональним призначенням.
 За своєчасною сплатою членами Товариства внесків і платежів, передбачених Статутом Товариства та визначених Положенням про порядок оплати внесків і обов’язкових платежів та витрат коштів в ГО СТ «ДЕЛЬТА».
6.3.17 Встановлює розмір та порядок оплати внесків на електроенергію та воду, а також додаткових платежів при їх несвоєчасній оплаті.
6.3.18 Здійснює інвентаризацію земельних ділянок, а також будівель і споруд загального користування, вживає заходів із вчасного ремонту будівель і споруд загального користування.
6.3.19 В разі потреби, Правління створює громадські комісії, які працюють під його керівництвом на громадських засадах.
6.3.20 Засідання Правління є повноважним та може вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш ніж дві третини членів Правління. Рішення правління приймається більшістю голосів його членів присутніх на засіданні.
6.3.21 Засідання Правління проводиться по мірі потреби але не менше одного разу на квартал.
6.3.22 Протоколи засідань Правління оформляються у триденний термін, підписуються Головою i секретарем Правління, засвідчуються печаткою i зберігаються в справах Товариства постійно.
6.3.23 Засідання Правління можуть проводитися із застосуванням електронних засобів зв’язку.

6.4 Голова Правління Товариства:
6.4.1 Голова Правління є Головою садівничого товариства.
6.4.2 Правління Товариства очолює Голова Правління, вибраний Загальними Зборами уповноважених представників терміном на чотири роки і який має бути членом Товариства.
6.4.3 Голова Правління приймає міри щодо усунення порушень виконання членами Товариства Статуту, Рішень Загальних зборів уповноважених представників та Правління, а також Правил внутрішнього розпорядку Товариства.
6.4.4 Приймає на роботу до Товариства за трудовим договором і звільняє з роботи, в порядку передбаченому КЗпП України. Оплачує працю працівників Товариства за рахунок коштів Товариства.
6.4.5 Укладає договори з виконання робіт і надання послуг Товариству.
6.4.6 Голова Правління Товариства діє без довіреності від імені Товариства, зокрема:
 очолює Правління та головує на засіданнях Правління, забезпечує виконання рішень Загальних зборів уповноважених представників і Правління Товариства;
 має право першого підпису під фінансовими документами, які відповідно до статуту не підлягають обов’язковому схваленню Правлінням або Загальними зборами уповноважених представників;
 підписує від імені Товариства довідки, витяги, протоколи засідань Правління та інші документи;
 представляє Товариство в органах виконавчої влади, судах, інших установах і організаціях;
 укладає угоди від імені Товариства з іншими організаціями та окремими особами на виконання робіт в Товаристві;
 забезпечує розробку і винесення на затвердження Загальних зборів уповноважених представників внутрішні регламенти Товариства, положення про оплату праці працівників, з котрими укладено трудові договори;
 в межах своїх повноважень видає довіреності;
 виносить на розгляд Загальних зборів уповноважених представників питання, що стосуються їх компетенції, та вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
 є уповноваженою особою, яка має право підписання Статуту Товариства та представляти інтереси Товариства для здійснення реєстраційних дій;
 зберігає круглу та інші печатки Товариства, її кутовий та інші штампи;
 вирішує інші питання пов’язані з діяльністю Товариства.
6.4.7 Голова Правління щорічно звітує про свою діяльність перед Загальними зборами уповноважених представників Товариства.
6.4.8 Перевибори членів Правління Товариства, в тому числі і Голови правління, проводяться на чергових Загальних зборах уповноважених представників, після спливу строку їх повноважень визначених цим Статутом.
6.4.9 Розпорядження Голови Правління у межах його компетенції, відповідно до Статуту та чинного законодавства України є обов’язковими для усіх членів Товариства та працівників, які залучаються за трудовим договором.

7. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

7.1 Ревізійна комісія обирається із складу членів Товариства, терміном на 4 роки у кількості не менше 3-х чоловік. Ревізійна комісія обирає із свого складу голову.
7.2 Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Правлінням та членами Товариства Статуту Товариства. Є органом, що контролює та ревізує.
7.3 Ревізійна комісія щорічно проводить ревізію фінансово – господарської діяльності Правління і звітує перед Загальними зборами уповноважених представників Товариства не рідше ніж одного разу на рік.
7.4 Перевіряє виконання Правлінням Товариства рішень Загальних зборів уповноважених представників.
7.5 Контролює правомірність укладання Правлінням Товариства договорів і їх виконання.
7.6 Здійснює контроль за своєчасним розглядом Правлінням Товариства заяв і скарг членів Товариства та інших громадян.
7.7 Перевибори Ревізійної комісії можуть бути проведені достроково на вимогу не менше третини членів Товариства.

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

8.1 Враховуючи, що Товариство здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Товариством, а також не втручання органів державної влади інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність громадських об’єднань, то керівні органи зобов’язанні періодично звітувати перед членами Товариства на Загальних зборах уповноважених представників з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Товариства.
8.2 Голова правління щорічно звітує на загальних зборах уповноважених представників про реалізацію основних напрямків діяльності Товариства, виконання рішень загальних зборів. Звіт про роботу Правління та Голови затверджується на загальних зборах.
8.3 Товариство періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює повний звіт про свою діяльність та напрями використання коштів, а також надає відповідну інформацію фізичним та юридичним особам, що передавали кошти та майно Товариству для здійснення своєї статутної діяльності.
8.4 Усі керівні органи Товариства мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Товариства, щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
8.5 Керівні органи Товариства забезпечують для членів організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

9.1 Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Товариства, Голови Правління, Правління або Загальних зборів уповноважених представників шляхом подання письмової скарги, а саме:
9.1.1 На дії, бездіяльність або рішення члена Товариства – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів уповноважених представників, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
9.1.2 На дії, бездіяльність або рішення Голови Правління – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язано розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів уповноважених представників, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
9.1.3 На дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів уповноважених представників, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому засіданні Загальних зборів уповноважених представників, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
9.2 На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів уповноважених представників Товариства – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ТОВАРИСТВА

10.1 Товариство може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Товариства.
10.2 Товариство має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
10.3 Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Товариства. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.
10.4 Товариство не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Товариства. Загальні збори уповноважених працівників мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Товариства.
10.5 Джерелами формування коштів і майна Товариства можуть бути:
– вступні, членські та цільові внески членів Товариства
– кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Товариства, інших осіб;
– пасивні доходи, у тому числі надання майна в оренду за плату;
– дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
– благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
– доходи від основної діяльності Товариства відповідно до Статуту та законодавства;
– кошти, що надходять від осіб як відшкодування вартості комунальних послуг, наданих організаціями-постачальниками;
– кошти, що надходять від осіб як відшкодування вартості технічного обслуговування основних засобів, які перебувають у спільному користуванні.
10.6 Товариство, створені ним юридичні особи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.
10.7 Власність Товариства складає майно, будови, електромережі, газопроводи, водопроводи, водовідводи, огорожі споруджені або куплені за кошти Товариства, а також приватизовані Товариством землі загального користування. Власність Товариства знаходиться в його повному володінні, користуванні і розпорядженні.
10.8 Товариство набуває право власності на кошти та інше майно, включаючи
земельні ділянки, передані йому членами або державою, набуте від
вступних, членських та цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.
10.9 Кошти і майно Товариства використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Товариства.
10.10 Товариство самостійно вирішує усі питання, пов’язані з фінансуванням своєї діяльності, визначає фонди i резерви, їх розміри, порядок створювання i використання, відкриває в обслуговуючій його установі банку рахунки для зберігання коштів, розрахунків з постачальниками, підрядчиками, бюджетом, банками, кооперативами, підприємствами, тощо.
10.11 Товариство має право передавати на договірних умовах матеріально-коштовні ресурси іншим підприємствам, установам i громадянам, виробляючим продукцію або виконуючим для Товариства роботи та послуги; приймати участь у створенні централізованих фондів в об’єднаннях садівницьких товариств для фінансування цільових заходів.
10.12 Рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів Загальних зборів уповноважених представників, якщо інше не встановлено законом.
10.13 Товариство є власником будівель, споруд, зведених чи придбаних за його кошти.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1 Внесення змін до статуту/затвердження нової редакції статуту затверджується рішенням Загальних зборів уповноважених представників.
11.2 Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів Загальних зборів уповноважених представників, якщо інше не встановлено законом.
11.3 Рішення про внесення змін оформляється протоколом у порядку визначеному законодавством.
11.4 Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції і набирають чинності з дня їх реєстрації компетентними органами.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ САДIВНИЧОГО ТОВАРИСТВА

12.1 Члени Товариства, які своєю працею безпосередньо приймають участь в діяльності Товариства, а також особи, які працюють в Товаристві, складають трудовий колектив Товариства.
12.2 З числа членів Товариства обираються старші по вулицях (кварталах), які затверджуються Правлінням за узгодженням інших членів Товариства. Обов’язки та повноваження старших по вулицях (кварталах) затверджує Правління Товариства.
12.3 Крім Статуту, трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством
про працю та Правилами внутрішнього розпорядку.
12.4 Для здійснення мети і статутних завдань, Товариство може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є його членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між Товариством та найманим працівником може укладатись договір підряду.
12.5 Товариство самостійно визначає форму оплати праці найманих працівників з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.
12.6 Товариство здійснює облік майна (власності), коштів та результатів своєї
діяльності у встановленому порядку.
13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації, а у випадках передбачених діючим законодавством України за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Товариства.
13.2 Припинення діяльності Товариства шляхом саморозпуску або реорганізації відбувається за рішенням Загальних зборів уповноважених представників, яке приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
13.3 Загальні збори уповноважених представників одночасно із рішенням про саморозпуск або реорганізацію створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Товариства як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту.
13.4 При ліквідації Товариства за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається останнім.
13.5 Ліквідаційна комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) та подає його на затвердження Загальним зборам уповноважених представників.
13.6 У разі припинення Товариства (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
13.7 Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
14.1 Стосунки, які виникають в процесі реалізації положень цього Статуту та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

Голова Правління
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА»                              Номеровський І.І.

Delta
Author: Delta

Дельта

Delta

Дельта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *